Oprichtingsverklaring van ROSA – Internationale Socialistische Feministen

Over de hele wereld vechten vrouwen terug tegen geweld, discriminatie en onderdrukking. Er is een groeiend besef dat het kapitalistisch systeem onderdrukking voedt en creëert. De strijd van vrouwen heeft de laatste jaren enkele belangrijke overwinningen behaald. We moeten van onderuit opstaan en elkaars strijd in alle landen steunen.

1. Over de hele wereld vechten vrouwen terug tegen geweld, discriminatie en onderdrukking. Er is een groeiend besef dat het kapitalistisch systeem onderdrukking voedt en creëert. We moeten van onderuit opstaan en elkaars strijd in alle landen steunen. In de voetsporen van de socialistische pionier Rosa Luxemburg en de verzetsheldin Rosa Parks zijn wij, die ons organiseren in het ROSA netwerk, socialistische feministen en willen wij bijdragen aan een mobilisatie vanuit de basis tegen het kapitalistische systeem en voor een internationale strijd tegen vrouwenonderdrukking.

2. Vrouwelijke werknemers worden zwaar uitgebuit onder het kapitalisme. Wereldwijd verdienen vrouwen 24 procent minder dan mannen. Zij doen meer dan 75 procent van het onbetaald huishoudelijk werk. Vrouwen vormen de meerderheid van de armste laag vandaag. Een op de drie vrouwen wereldwijd heeft in haar leven te maken gehad met een vorm van fysiek of seksueel geweld. Maar zo hoeft het niet te zijn!

3. In Latijns-Amerika en Rusland, bijvoorbeeld, is het gigantisch aantal feminicides zichtbaar gemaakt en bestreden door de groeiende feministische beweging. De controle over vrouwenlichamen strekt zich uit van regeringen die kledingvoorschriften opleggen, tot beperkingen van het recht om zelf te beslissen over zwangerschap of ouderschap, tot machtsuitoefening door verkrachting en seksuele intimidatie. Een verstikkende, onaangepaste kijk op seksualiteit stigmatiseert alles wat buiten of anders is dan de heteroseksuele norm. We lijden hier allemaal op de een of andere manier onder. Genderrollen in de huidige samenleving leren mannen van jongs af aan om meer ruimte in te nemen en vrouwen om passiever te zijn.

4. We bundelen onze krachten en worden sterk met onze gemeenschappelijke stem, we gaan tekeer, we eisen controle over ons eigen lichaam. De strijd van vrouwen heeft de laatste jaren enkele belangrijke overwinningen behaald, zoals de collectieve strijd zoals #MeToo, Ni Una Menos en nog andere die het bewustzijn tegen seksuele intimidatie hebben verhoogd – wat in sommige landen heeft geleid tot strengere wetten en actieprogramma’s van vakbonden. Stakingen van werknemers bij McDonalds en Google over deze kwestie zijn van vitaal belang geweest om te laten zien hoe we kunnen winnen. Elders is er vooruitgang geboekt, zoals de invoering van het recht op abortus of de afschaffing van wetten inzake het huwen met je verkrachter.

5. Maar zodra de beweging afkoelt, zal de onderdrukking weer toenemen. Voorbeelden zijn rechtbanken die de daders vrijuit laten gaan en de slachtoffers van verkrachting veroordelen. Een wetsvoorstel over trouwen-met-je-verkrachter dat opnieuw wordt ingediend in het Turkse parlement, nadat het in 2016 door de beweging was teruggedrongen. Militairen die verkrachting nog steeds als oorlogswapen gebruiken.

6. Kapitalisten maken enorme winsten dankzij uitbuitende loonarbeid en bijzondere onderdrukking van vrouwelijke arbeiders met slechtere omstandigheden en lagere lonen. Regeringen snijden in de welvaartsstaat totdat deze op zijn knieën ligt, terwijl de rijken en de oorlogsmachines zwemmen in het geld. Mensen met macht bevorderen bewust seksisme, racisme en LGBTQ+-onderdrukking om verschillende groepen tegen elkaar op te zetten. Zelfs in landen die ‘progressieve’ voorlopers waren in de wereld zijn er tegenslagen, zowel wat betreft groeiende klasseverschillen als gendergelijkheid. Dat is inherent aan het systeem.

7. Het kapitalisme moet worden afgeschaft. Het is een systeem dat patriarchale genderonderdrukking en heteronormaliteit dagelijks gebruikt en reproduceert door vooral vrouwen en LGBTQ+-mensen lagere lonen en slechtere arbeidsomstandigheden te geven. Het kapitalisme als systeem berust op massale ongelijkheid en vernietiging, met voortdurende economische crisissen. Op dit moment worden enorme sommen geld uitgegeven aan handelsoorlogen om te beslissen welke wereldmacht de wereldmarkt zal beheersen, welke imperialistische macht meer ruimte zal hebben om arme mensen nog armer te maken en de natuur en de rechten van inheemse volkeren te verstoren. Oorlogen ontstaan als gevolg van deze machtsstrijd met dood, lijden en stromen vluchtelingen in het kielzog. En ondertussen brengt het kapitalisme ons dichter bij een totale klimaatcatastrofe door de natuur meedogenloos te blijven plunderen en steeds meer broeikasgassen uit te stoten.

8. De kapitalistische samenleving zou niet kunnen functioneren zonder het enorme aantal uren dat vrouwen besteden aan onbetaalde arbeid in het huishouden. Veel van deze taken zouden efficiënter en milieuvriendelijker kunnen worden uitgevoerd door ze collectief te organiseren in openbare diensten, waardoor de last van de schouders van (voornamelijk) vrouwen zou worden gehaald.

9. In 2019 waren er in een aantal landen opstanden tegen bezuinigingen, systematische ongelijkheid en corruptie en vaak waren vrouwen daarin zowel de organiserende als dominante laag. Sommige rapporten beweren dat vrouwen tweederde van de demonstranten in Soedan uitmaakten en meer dan 40% van de bezetters van pleinen in Irak. Feminisme is een speerpunt geweest van de opstand in Libanon en heeft deze verdiept. De Chileense feministe muziek tegen verkrachting en de staat verspreidt zich als een lopend vuurtje over de hele wereld.

10. In een aantal voorbeelden worden mensen door de troepen van de staat verkracht of met rubberkogels verblind om te voorkomen dat ze in opstand komen. Dit komt omdat de staat niet alleen werkt om het neoliberalisme te beschermen, maar ook de hele kapitalistische economie en klassenmaatschappij. Sommige staten zijn doordrongen van corruptie, nationale onderdrukking en religieus sektarisme om te heersen door verdeeldheid, terwijl andere zogenaamd democratische naties bezuinigen op gezondheidszorg en onderwijs en deze privatiseren, zodat het leven van vrouwen en arbeiders onder druk komt te staan.

11. Figuren als de Amerikaanse president Donald Trump en de Braziliaanse president Jair Bolsonaro hebben bijgedragen tot massale verontwaardiging en bewegingen tegen hun seksistische attitudes. Dat zij hun toevlucht nemen tot aanvallen op vrouwen om steun te verwerven van een klein conservatief deel van de bevolking, is echter een teken van hun zwakte, niet van hun kracht. Massabewegingen kunnen deze regimes ten val brengen. Het is ook niet zo dat er wijdverbreide steun is voor hun hypocrisie. Over het algemeen is de meerderheid van de mensen overal ter wereld boos over het onvermogen van het kapitalisme om een fatsoenlijke levensstandaard te bieden en steunen zij links en zelfs socialistisch beleid. Er is geen stabiele politieke kracht geweest die uitdrukking heeft kunnen geven aan deze woede, waardoor rechts-populistische of reactionaire organisaties in sommige gevallen het vacuüm hebben kunnen opvullen. Antwoorden geven en een weg voorwaarts uitstippelen is één van de taken van de wereldwijde vrouwenbeweging in het algemeen en van socialistische feministen in het bijzonder.

ROSA strijdt voor democratisch socialisme, dat houdt in :

-Een echt leefbaar loon, goede contracten en gegarandeerde uren – voor het recht op voltijdse uren. Afschaffing van de loondiscriminatie en de kloof tussen mannen en vrouwen door de lage lonen af te schaffen – haal het uit de winsten van de bedrijven, niet uit het loon van de mannen!

-Een aanzienlijke vermindering van het aantal voltijdse werkuren zonder verlies van loon. Dit zou de volksgezondheid en de gelijkheid ten goede komen en iedereen een inkomen verschaffen. Werkgelegenheid moet zeker zijn.

-Welvaart voor iedereen. Betrouwbare sociale verzekeringen, ouderschapsverlof en pensioenen.

-De samenleving moet verantwoordelijk zijn voor goede gezondheidszorg, gratis onderwijs en kinderopvang, een waardig leven op oudere leeftijd, gemakkelijke en betaalbare toegang tot basisbehoeften zoals water, sanitaire voorzieningen, verwarming en elektriciteit. Het gezin mag geen bron van ongelijkheid zijn. Er is een verandering nodig die nu begint, maar die een transformatie van de hele samenleving zal vergen om te worden verwezenlijkt.

-Strijd voor betaalbare huisvesting van goede kwaliteit in handen van de overheid en voor gratis, veilig en groen openbaar vervoer – we kunnen niet vertrouwen op de particuliere sector!

-Stop de objectivering van vrouwen, vecht voor lichamelijke autonomie en het recht van vrouwen om te kiezen. Tegen vrouwenhandel en seksuele uitbuiting in al haar vormen.

-De strijd tegen seksuele intimidatie, seksegerelateerd geweld en objectivering moet alle geledingen van de maatschappij bereiken – van seksuele voorlichting op scholen tot speciale opleidingen voor maatschappelijk werkers, personeel in de gezondheidszorg, politie, rechtbanken en vakbonden.

– Weg met alle patriarchale wetten en discriminatie op grond van geslacht – voor de afschaffing van religieuze rechtbanken en voor de scheiding van godsdienst en staat.  De arbeidersklasse, met inbegrip van vrouwen-, vakbonds- en gemeenschapsorganisaties moeten democratische controle krijgen over rechters en de politie om te verzekeren dat zij werkelijk recht spreken.

-Financiële ondernemingen zoals multinationals en banken moeten collectief eigendom worden van de samenleving en van onderaf democratisch worden gecontroleerd door de arbeidersklasse en de armen.

– De maatschappij moet democratisch bestuurd worden op alle niveaus van onderaf met gekozen vertegenwoordigers zonder privileges en met totale transparantie.

-Een volledige transformatie van de maatschappij. De middelen van de belangrijkste sectoren van de economie, met inbegrip van de banken en grote bedrijven, moeten in handen van de overheid komen om een economie te creëren die vrij is van de uitstoot van fossiele brandstoffen en die gericht is op de uitroeiing van armoede en onderdrukking. De economie moet worden gepland en gecontroleerd door de arbeiders.

-Voor een socialistische wereld gericht op vrede en welzijn en tegen hiërarchie en onderdrukking. Laat de mensen leven in harmonie met elkaar, met de ecosystemen, het dierenleven en de natuur als geheel.  In een socialistische wereld zullen we in staat zijn ons te ontwikkelen als menselijke wezens, bevrijd van beperkende genderrollen en seksuele onderdrukking.

12. Het is duidelijk dat liberaal-feministische ideeën om meer vrouwen in parlementen en bestuurskamers te krijgen, op niets uitlopen. Vrouwelijke leiders zoals Theresa May in Groot-Brittannië, Angela Merkel in Duitsland en Christine Legarde als hoofd van het IMF steunden allemaal wrede bezuinigingen die het leven, de kansen en de rechten van vrouwen uit de arbeidersklasse schaadden. We moeten het systeem veranderen om echte gelijkheid te bereiken en niet meer vrouwen toevoegen aan posities in de uitbuitende klasse. De strijd voor een echte systeemverandering vereist dat alle mensen uit de arbeidersklasse zich verenigen en strijden voor verbeteringen in al onze levens.

13. ROSA zet zich in voor strijdbare vrouwen-, LGBTQ+- en arbeidersbewegingen die socialistisch feminisme en antiracisme op de voorgrond plaatsen. Elke vorm van seksisme of vooroordeel verdeelt de arbeidersklasse, verzwakt de strijd en moet resoluut bestreden worden. Socialistisch feminisme omvat arbeiders van alle seksen – strijd en discussies zullen het bewustzijn verhogen.

14. Wanneer we staken moeten we ervoor zorgen dat we het systeem raken waar het het meeste effect heeft – het stoppen van de productie en daardoor van de winsten. Grote bedrijven hebben de echte macht over de samenleving en dat is wat we moeten aanvechten.

15. De arbeidersklasse heeft een unieke en machtige positie omdat wij het centrum van de productie zijn. Het onttrekken van arbeid door stakingen en andere vormen van strijd kan deze macht uitoefenen en hele landen tot stilstand brengen. Onder de arbeidersklasse verstaan wij allen die betaalde arbeid (zowel in de formele economie als in de informele sector) als enige bron van inkomsten hebben, met inbegrip van hun gezinnen.

16. Stakingen die de economie tegenhouden is niet genoeg. Waar massabewegingen en stakingen plaatsvinden, moeten we overgaan tot het oprichten van comités waar de mensen betrokken zijn bij het beslissen van hoe niet alleen de beweging zelf, maar de maatschappij als geheel bestuurd moet worden, op weg naar een uitdaging voor de politieke macht van de staat.

17. De traditie van Internationale Vrouwendag op 8 maart heeft als bron de Russische Revolutie, die op deze dag begon toen vrouwelijke textielarbeiders in staking gingen. Dit leidde verder tot een revolutie waarbij de arbeidersklasse in oktober 1917 de macht overnam.

18. Vandaag de dag verspreiden het internationalisme en de vrouwenstrijd zich over de hele wereld. Internationaal socialistisch feminisme zal groeien en zich verenigen met de strijd van arbeiders, antiracisme en het klimaat. Met de arbeidersklasse in de voorhoede zal dit een niet te stoppen kracht worden.

-protesten over de hele wereld op Internationale Vrouwendag op 8 maart. Massale strijd en stakingen op scholen en werkplekken waar mogelijk.

-Voor democratische strijdbare vakbonden die het hele jaar door elke dag voor vrouwenrechten strijden.

-Bouw socialistisch feministische comités op scholen, werkplekken en in gemeenschappen, overal waar problemen en strijd opkomen.

-Versterk de strijd tegen extreem rechts, reactionair tuig, religieus fundamentalisme en het geweld van de staat.

-Werk aan de vorming van nieuwe politieke partijen als instrument om de arbeidersklasse en alle onderdrukte volkeren te verenigen, strijdend voor een socialistisch programma en gericht op de omverwerping van het kapitalisme.

 

Deze tekst is de vertaling van de Engelstalige versie van dit statement van ROSA International. U vindt de originele tekst hier : https://www.rosainternational.org/post/rosa-declaration


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.