Vanaf vandaag werken vrouwen gratis. De strijd voor gelijk loon is nog steeds noodzakelijk.

Op 31 oktober 2017 zullen mannen evenveel loon verdiend hebben in 2017 als het jaarsalaris van vrouwen.

Men kan dus stellen dan vrouwen vanaf vandaag gratis werken. Deze dag, Unequal Pay Day, laat men herinneren dat de loonkloof  nog steeds zeer aanwezig is. In België  verdienen vrouwen gemiddeld 21% minder dan mannen! De reden daarvoor is dat vrouwen en mannen niet gelijk werk hebben, en dat vrouwen een lager loon ontvangen.

Vrouwen zijn oververtegenwoordigd in sectoren met lage lonen.

Voor sommigen (zoals onder andere de FEL – Fédération des Etudiants Libéraux) zijn deze lage lonen te wijten aan slechte studiekeuzes, keuzes in jobtrainingen en jobs. In werkelijkheid wordt dit maatschappelijk probleem niet veroorzaakt door de vrouwen zelf en hun individualiteit, maar door het gebrek aan waardering van jobs waarop we allemaal afhankelijk zijn, zoals onderwijs of gezondheidszorg.

  • Tegen lage lonen: ROSA steunt de heropwaardering van deze precaire sectoren om er uiteindelijk sterke, kwaliteitsvolle en bereikbare publieke diensten van te maken, voor zowel het personeel als voor de gebruikers. En voor een minimumloon van €15 per uur.

Een meerderheid van vrouwen verdienen deeltijdse lonen vanwege hun tewerkstelling in deeltijdse beroepen.

 Volgens de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, die 35 ontwikkelde kapitalistische landen groepeert) is de eerste verklarende factor van die lage lonen deeltijds werk.

Ter informatie, 80% van deeltijdse beroepen wordt uitgevoerd door vrouwen. Men kan dus stellen dat ze een “deeltijds” loon ontvangen. Meestal is dit ook geen eigen keuze! Veel sectoren waar vrouwen het grootste deel van het personeel uitmaakt bieden maar deeltijdse en precaire jobs aan. Daarnaast worden veel vrouwen gedwongen zich aan te passen aan het gebrek aan publieke infrastructuur voor de opvang van jonge kinderen, ouderen of mindervaliden; en arbeidsuurroosters die niet combineerbaar zijn met uurroosters van scholen. En de bezuinigingen in de gezondheidszorg van 902 miljoen door Maggie Block zal er niets aan veranderen. Kortom, het zijn meestal degenen met de laagste lonen die zich moeten “aanpassen”, in dit geval zijn dit meestal de vrouwen. Dit hindert hun financiële onafhankelijkheid.

  • Tegen het tekort aan opvangstfaciliteiten, eist ROSA de noodzaak van massale publieke investeringen in kinderopvang, onderwijs, tehuizen, gezondheidszorg, …
  • Voor de strijd tegen deeltijdse lonen, roept ROSA op aan een collectieve arbeidsduurvermindering, zonder loonsverlies, met bijkomende aanwervingen en een verlaging van het werkritme. Zonder deze eisen zal het voor velen onmogelijk zijn om een evenwicht te vinden tussen werk en privéleven en een financiële onafhankelijkheid te behouden.
  • Met de ROSA campagne vinden we het van cruciaal belang dat vrouwelijke en mannelijke werknemers samen vechten voor betere publieke diensten en arbeidsomstandigheden.

 


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.