Stop seksistisch geweld! Betoog mee met ROSA op 24 november

Campagne ROSA mobiliseert voor de nationale betoging tegen geweld op vrouwen. Deze betoging op 24 november gaat uit van het platform Mirabal waaraan ROSA deelneemt. De plaats van vrouwen is in de strijd: tegen fysiek, seksueel en economisch geweld tegen vrouwen en andere mensen.

#ENOUGH #NIUNAMENOS #METOO #PROTESTTOO

Vandaag durven steeds meer vrouwen de stilte te doorbreken door naar buiten te treden. Zij worden aangemoedigd door de getuigenissen in het kader van #MeToo, massademonstraties en stakingen voor vrouwenrechten de afgelopen jaren. Een nieuwe studie van de universiteit van Luik (1) geeft aan dat één op de vijf studentes in ons land een poging tot verkrachting onderging. Dat bevestigt de omvang van het probleem. Seksisme is aanwezig in alle poriën van de samenleving. Ook op campussen en scholen is dat het geval.

Zelfs indien er vandaag meer over gesproken wordt, blijft het erg moeilijk om bepaalde gedragingen zoals intimidatie en geweld aan te klagen. Veel slachtoffers zijn bang dat ze niet ernstig genomen zullen worden of dat de schuld op henzelf wordt afgeschoven. Soms wordt de manier waarop een vrouw zich kleedt gebruikt om geweld te ‘rechtvaardigen’ of om te ‘bewijzen’ dat er toestemming was. Campagne ROSA komt op voor het recht om zich te kleden zoals men dat wenst, zonder dat men lastig gevallen wordt of dat dit gebruikt wordt om geweld goed te praten. We komen op voor seksuele voorlichting waarin de noties van instemming, geslacht, seksuele geaardheid, … aan bod komen. Om prostitutie door studenten te stoppen, komen we op voor een studentenloon dat de studiekosten dekt.

Lage lonen en onzekere arbeidsvoorwaarden maken het moeilijker om pesterijen of geweld op het werk aan te klagen. Vrouwen vrezen immers dat ze hun job kunnen verliezen en de gevolgen hiervan voor zichzelf of hun gezin. Volgens een onderzoek van het ACV krijgt bijna één op de drie huishoudhulpen te maken met seksueel geweld op het werk. De economische kwetsbaarheid van vrouwen maakt hen afhankelijker van hun partner, en bijgevolg kwetsbaarder voor geweld binnen het gezin.

De relatief minachtende opstelling tegenover vrouwen in onze samenleving komt onder meer voort uit het feit dat zij oververtegenwoordigd zijn in de laagst betaalde jobs, meer onbetaald werk doen, vaker lijden onder armoede en vaak in een afhankelijke situatie zitten. Geweld tegen vrouwen stoppen, betekent opkomen voor economische onafhankelijkheid. Dat is waarom campagne ROSA opkomt voor een minimumloon van 14 euro per uur, een minimum pensioen van 1.500 euro per maand, een individualisering van sociale uitkeringen en het optrekken van die uitkeringen tot boven de armoedegrens.

Campagne ROSA mobiliseert voor de nationale betoging tegen geweld op vrouwen. Deze betoging op 24 november gaat uit van het platform Mirabal waaraan ROSA deelneemt. De plaats van vrouwen is in de strijd: tegen fysiek, seksueel en economisch geweld tegen vrouwen en andere mensen. We moeten samen strijden tegen de macht van de rijkste 1% van de bevolking. Zolang deze macht in handen blijft van degenen die profiteren van sociale onzekerheid, zullen we moeten blijven vechten. Om fundamentele verandering tot stand te brengen, moeten we het probleem bij de wortel aanpakken: het kapitalisme, een systeem gebaseerd op hebzucht en de zucht naar winst van een kleine minderheid. We moeten samen strijden met vrouwen, jongeren, LGBTQI+-mensen en alle lagen van de arbeidersklasse rond een socialistisch feministisch programma van maatschappijverandering.

Facebook

(1) https://soirmag.lesoir.be/246736/article/2019-09-10/une-etudiante-belge-sur-cinq-subi-une-tentative-de-viol-les-revelations


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.