Internationale vrouwendag – Geslaagde vormingsdag LSP

Afgelopen zondag hield LSP in het kader van de Internationale Vrouwendag een vormingsdag.

Er waren een zestigtal aanwezigen. De dag was rijk inzake discussies en had ook tot doel om sterker te staan tegenover de uitdagingen die de strijd tegen het besparingsbeleid stelt. We zullen onmiddellijk op deze dag kunnen verder bouwen doorheen onze strijd tegen de Thatcheriaanse regering en voor nieuwe sociale verworvenheden.

De dag begon met een voorstelling van wat de Internationale Vrouwendag voor ons betekent. Het doel van deze dag is niet om vrouwen te vieren of om hen te bedanken omdat ze goede moeders zijn, goede werkenden of goede huisvrouwen of nog goede vrouwen van de elite. We willen de noodzaak naar voor brengen van strijd tegen seksisme en de belangrijkste oorzaken ervan: economische onzekerheid van vrouwen in een klassensamenleving. De besparingsmaatregelen van de opeenvolgende regering maken steeds duidelijker dat er nog steeds geen gelijkheid is tussen mannen en vrouwen. De maatregelen van de gevestigde partijen raken alle werkenden en in de eerste plaats de meest kwetsbare lagen, waaronder tienduizenden vrouwen.

Seksisme is een algemene term voor verschillende vormen van geweld die vooral vrouwen ondergaan. Er werd hierop ingegaan op een van de werkgroepen. Het economische geweld vormt de kern van het probleem. Vooroordelen, intimidatie, fysiek en seksueel geweld tegen vrouwen zijn schering en inslag. Dit is niet het resultaat van een strijd tussen mannen en vrouwen. Het zijn de kapitalisten die voordeel halen uit deze situatie. Marx stelde al dat onder het kapitalisme alles handelswaar wordt. Dat is duidelijk ook het geval met het lichaam van vrouwen. Dat lichaam wordt gebruikt om de winsten van de rijksten te vergroten. Vooroordelen zetten de werkenden tegen elkaar op en worden gebruikt om bijvoorbeeld het lagere loon van vrouwen te rechtvaardigen.

Alle vrouwen ervaren seksisme, maar het zijn de kapitalisten die het kunnen gebruiken om hun positie te versterken. Om wat ons verdeelt te bestrijden, moeten we allemaal samen opkomen voor sociale verworvenheden, met jongeren, werkenden, sociale uitkeringstrekkers, … De plaats die vrouwen in de strijd tegen het besparingsbeleid innemen, was het onderwerp van een andere commissie op de vormingsdag. We hebben een specifieke aandacht, zowel op organisatorisch vlak als inzake vorming, voor de aanwezigheid van vrouwen in alle organen van de vakbonden en meer algemeen van de arbeidersbeweging. Zonder die aanwezigheid zijn nieuwe sociale verworvenheden onmogelijk.

Een eis die belangrijk is om te strijden tegen onderdrukking van vrouwen en van werkenden in het algemeen, is de verdeling van de arbeidstijd onder alle werkenden en dit met een verlaging van de werkdruk en met behoud van loon. De vormingsdag van 8 maart werd afgesloten met een discussie over het voorstel van vrouwenorganisatie Femma voor een 30-urenweek. Het is een belangrijke eis om tot een beter evenwicht tussen persoonlijk en professioneel leven te komen, maar deze eis raakt tegelijk ook de kern van de kapitalistische uitbuiting aangezien het functioneren van het systeem in vraag wordt gesteld. Het is dus geen geïsoleerde eis. We denken dat het belangrijk is dat deze eis niet beperkt blijft tot een programma op papier, maar dat het opgenomen moet worden in alle vakbondsacties.

Doorheen de dag werd nadruk gelegd op het feit dat gelijkheid tussen mannen en vrouwen in het kader van het kapitalisme onmogelijk te realiseren is. Verschillende sprekers wezen erop dat we moeten strijden voor de materiële omstandigheden waarin de onderdrukking van de 99% door een kleine elite gestopt wordt. Wij komen op voor een samenleving gebaseerd op de behoeften van de meerderheid in plaats van de winsten van een kleine minderheid, we staan voor een democratisch socialistische maatschappij. Het is enkel in zo’n kader dat definitief een einde kan gemaakt worden aan seksisme en alle andere vormen van onderdrukking.

Hieronder enkele foto’s (dank aan Liesbeth en Christophe).


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.