Verslag betoging tegen geweld op vrouwen en LGBTQIA+ personen

Op 27 november betoogden we met enkele duizenden in Brussel op initiatief van het platform Mirabal. Van intimidatie tot vrouwenmoord: gendergerelateerd geweld is alomtegenwoordig.

Campagne ROSA was aanwezig op de betoging tegen geweld op vrouwen afgelopen zondag in Brussel. We bouwden een strijdbare socialistisch feministische delegatie van een 300-tal tegen geweld op vrouwen en LGBTQIA+ personen. We schoven de eis van een minimumloon van €15/u of +€2/u voor iedereen naar voor. Om geweld op vrouwen en LGBTQIA+personen te stoppen moet armoede bestreden worden. Je kan namelijk enkel als je financieel onafhankelijk bent uit een situatie van geweld ontsnappen. Daarnaast hebben we nood aan massale publieke investeringen om ervoor te zorgen dat de wachtlijsten in vluchthuizen voor slachtoffers van geweld, in de kinderopvang en voor genderbevestigende zorg verdwijnen.
Deze eisen gaan in tegen de logica van het kapitalisme. We moeten dan ook de strijd voeren tegen dat systeem dat seksisme, LGBTQIA+fobie en alle andere vormen van discriminatie voortbrengt. Het is enkel gericht op het maken van zoveel mogelijk winst. We moeten de strijd tegen het kapitalisme voeren en voor een socialistische maatschappij die gebaseerd is op de noden van werkenden en jongeren.
De volgende belangrijke datum in de strijd tegen seksisme en LGBTQIA+fobie is 8 maart!

Van Teheran tot Brussel: het hele systeem is schuldig!

We hebben de schokken van revolutionaire strijd in Iran tot in België gevoeld. Niets in Iran zal ooit nog hetzelfde zijn. Dit actieve verzet moet ons blijven inspireren! Van intimidatie tot vrouwenmoord, gendergerelateerd geweld is overal. Het is niet het werk van individuen, maar een maatschappelijk probleem, diep geworteld in het kapitalistische systeem, met angstaanjagende persoonlijke gevolgen.
Het kapitalisme is gebaseerd op uitbuiting en moet ons verdelen om zichzelf in stand te houden. Het heeft geen antwoord op de crises die zich opstapelen: de stijgende levensduurte, oorlog, pandemieën, klimaatverandering… In een situatie waarin ongelijkheid steeds extremer wordt, is gelijkheid tussen mannen en vrouwen onmogelijk.

Ni Una Menos!

In België zijn dit jaar al 19 feminicides geregistreerd. Toch duurde het elf jaar voordat de regering een deel van haar verplichtingen aan het Verdrag van Istanbul nakwam. Ze begon pas dit jaar met de registratie van vrouwenmoorden en diende pas dit jaar een wetsvoorstel met een preventiestrategie in.

Laat geen enkel slachtoffer in de steek

Het wetsvoorstel voorziet in opleidingen voor politie en magistraten en protocollen voor risicobeoordeling. Deze maatregelen zijn een stap in de goede richting, maar staan niet in verhouding tot de urgentie en de ernst van het probleem. Bovendien zorgt de enorme onderfinanciering van openbare diensten ervoor dat zelfs deze voorstellen moeilijk haalbaar zijn.
Het aantal zorgcentra na seksueel geweld (ZSG) is uitgebreid van 3 naar 10 om zo tot 3324 slachtoffers per jaar te kunnen opvangen. Jaarlijks dienen echter 8.000 mensen een klacht in wegens seksueel geweld en durft slechts 1 op de 10 slachtoffers naar de politie gaan. Door het aantal centra te beperken tot 10, ontzegt de regering de overgrote meerderheid van de slachtoffers toegang tot eerste hulp en de mogelijkheid om in goede omstandigheden een klacht in te dienen.
De opvolging op middellange en lange termijn is net zo problematisch. We zullen het 14-jarige meisje uit Gent dat vorig jaar zelfmoord pleegde nooit vergeten. Ze had om hulp gevraagd na een groepsverkrachting en kwam op een ellenlange wachtlijst terecht.
=> Voor massale publieke herfinanciering van slachtofferhulp, voor voldoende opvang en sociale huisvesting.

Hoe kun je zonder financiële onafhankelijkheid ontsnappen aan geweld?

Toenemend economische onzekerheid leidt tot meer seksueel geweld. Hoe kun je je leraar of je baas aanklagen als het succes van je jaar of de voortzetting van je carrière van hem afhangt? Hoe kun je ontsnappen aan een situatie van huiselijk geweld als je financieel afhankelijk bent van je echtgenoot?
Er zijn plannen opgesteld om geweld tegen vrouwen te bestrijden, maar daarbij werden, zoals de Brusselse Raad voor de gelijkheid van vrouwen en mannen opmerkte, bepaalde bevolkingsgroepen vergeten: jongeren, ouderen en werknemers in onzeker dienstverband.
De regering presenteert zich als een grote voorvechter van vrouwenrechten, maar valt het kindergeld en de pensioenen aan, in het bijzonder voor mensen die deeltijds werken. 80% van de deeltijdse werknemers zijn vrouwen!
=> Voor een minimumloon van 15€/uur en arbeidsomstandigheden en sociale voorzieningen die een fatsoenlijk leven mogelijk maken.

Huishoudens met een laag inkomen, zoals eenoudergezinnen, kunnen de explosieve stijging van de energieprijzen niet aan. Twee vrouwen stierven aan CO-vergiftiging omdat ze hun huis goedkoop probeerden te verwarmen met een barbecue… Door niet de nodige maatregelen te nemen, accepteert de regering dat er nieuwe tragedies zullen volgen.
=> Voor de nationalisatie van de gehele energiesector onder publieke controle en beheer.

Huiselijk geweld is geen privé-zaak!

Na de recente moord op Teresa Rodriguez, verpleegster in Brussel, door haar ex-partner, heeft haar vakbond, ACOD-LRB, acties georganiseerd aan vier Brusselse ziekenhuizen. Het was natuurlijk belangrijk om hulde te brengen aan hun collega. Maar een dergelijke actie benadrukt ook het potentieel van vakbonden om een van de eerste aanspreekpunten te zijn voor mensen die geweld ervaren, zelfs buiten het werk. Het is dan ook belangrijk een sfeer van respect en kameraadschap te creëren op elke werkplek, zodat deze kwesties kunnen worden besproken. De strijd tegen gendergerelateerd geweld is geen privé-aangelegenheid, maar moet integraal deel uitmaken van de vakbondsstrijd.

Doe mee met ROSA

Laten we op onze werkplekken, scholen en universiteiten, in onze wijken en steden acties organiseren tegen gendergerelateerd geweld. We moeten strijden tegen zowel fysiek als economisch geweld en tegen het kapitalistische systeem dat het in stand houdt!
Laten we een maatschappij bouwen die rijkdom in publieke handen brengt om aan ieders behoeften te voldoen, een maatschappij die ons in staat stelt echte keuzes te maken over ons leven.

ROSA MEETINGS:

  • Antwerpen: 3/12 – Peperfabriek – 10u30 De rol van vrouwen in de revolutie en de verwezenlijkingen van feministen in de Sovjet-Unie.
  • Gent: 7/12 – 19u30 in café ‘t Postje (Korenmarkt) – Q&A over ROSA en de antifascistische strijd.
  • Brussel: 10/12 – van 15u tot 17u – bar l’Union du Parvis de St Gilles.
  • Ook in Brugge, Leuven, Luik, Namen. …

ROSA : internationaal socialistisch feminisme

ROSA is aanwezig in meer dan 30 landen, op alle continenten.In september vormden wij het grootste blok op “Mijn lichaam, mijn keuze”, een betoging als reactie op een pro life actie in Berlijn. Afgelopen zaterdag waren we nog in Parijs voor een groot protest tegen gendergerelateerd geweld.

Steun ons

De ROSA-campagne is financieel onafhankelijk en ontvangt geen subsidies! Alle financiële steun (eenmalige donatie of maandelijkse permanente opdracht) is welkom en stelt ons in staat om onze activiteiten verder te zetten: rekeningnummer BE54 5230 8095 8497.

Agenda

28 november – Voor een vrouwvriendelijke pensioenhervorming (13.00 uur Tour du Midi, Esplanade de l’Europe 1 Brussel)

De pensioenen van vrouwen liggen gemiddeld 30% lager dan die van mannen. Die kloof zal waarschijnlijk nog groter worden. De pensioenhervormingen houden onder meer geen rekening met ouderschapsverlof, tijdskrediet, geboorteverlof en deeltijds werk. Ze gaan voorbij aan de realiteit, de arbeidsomstandigheden en de carrières van vrouwen. Effectieve tewerkstelling als nieuw criterium kan 1 op de 7 vrouwen tot 440 euro per jaar kosten.

1 december – Geen racisme in onze universiteiten

Extreemrechtse studentenkring KVHV nodigt op 1 december Filip Dewinter (Vlaams Belang) uit aan de UGent voor een lezing over ‘omvolking’, een racistische complottheorie. Dankzij verschillende protestacties werd de lezing verplaatst naar een gebouw buiten de studentenbuurt. Acties blijven echter nodig. Na hun conferentie met Jeff Hoeyberghs (veroordeeld voor seksisme, discriminatie en aanzetten tot haat en geweld) of de oprichting van Schild & Vrienden (een extreemrechtse militie) wil KVHV de universiteit opnieuw gebruiken om seksisme, racisme en LGBTQIA+fobie te normaliseren en in de praktijk te brengen. Het kapitalisme creëert een voedingsbodem voor frustraties die extreemrechts kan uitbuiten. Door ons te organiseren, kunnen we hen stoppen. We verzamelen om 17u30 op de Blandijnberg, het evenement zal eindigen in de Vooruit.

8 maart – Internationale dag van de rechten van de vrouw

8 maart moet niet alleen een symbolische actiedag zijn. We hebben echte overwinningen nodig. Laten we acties organiseren op onze werkplekken, scholen en universiteiten. Laten we waar mogelijk oproepen tot een (studenten)staking en protesteren voor onze rechten. Na het succes van de algemene staking van 9 november, zou 8 maart deel kunnen uitmaken van een reeks acties om aan te dringen op een fatsoenlijk interprofessioneel akkoord (IPA). Er wordt ons verteld dat er meerdere jaren zonder loonsverhoging aankomen, dat zou voor velen, vooral voor vrouwen, dramatisch zijn. Kom op woensdag 8 maart met campagne ROSA op straat in jouw stad (acties op je school of werkplek, het verspreiden van flyers, ophangen van affiches, voorbereiding van materiaal…). Laten we samen bouwen aan een beweging van verzet tegen onderdrukking, seksisme en besparingen.

Mei & Juni – Pride is a Protest

LGBTQIA+ mensen worden voortdurend geconfronteerd met geweld. Half november werden 5 mensen vermoord en 25 verwond bij een aanslag op een LGBTQIA+ club in Colorado. Anti-transwetten en de ‘don’t say gay’-wetten die in verschillende Amerikaanse staten zijn ingevoerd, wakkeren dit geweld aan. In België wordt ons verteld dat gelijkheid van LGBTQIA+ personen is bereikt. De realiteit spreekt dit tegen. Seksuele voorlichting, kledingvoorschriften… De hele maatschappij is heteronormatief. Er zijn enorme wachtlijsten voor genderaffirmatieve gezondheidszorg. Pride zou een antikapitalistisch protest moeten zijn. Alleen zo kunnen we echte gelijkheid bereiken. Sluit je aan bij campagne ROSA en organiseer een “Pride is a Protest” actie bij jou in de buurt!


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.