Komende zaterdag: vierde Gentse mars tegen seksisme op Equal Pay Day

Tijdens eerdere marsen bleek dat er enthousiasme te zijn voor een grote, nationale mars in Brussel.

Dit is het vierde jaar op rij dat Campagne ROSA een mars tegen seksisme in Gent organiseert. De laatste drie jaar werd deze mars op 8 maart georganiseerd, internationale vrouwendag. Tijdens eerdere marsen bleek dat er enthousiasme te zijn voor een grote, nationale mars in Brussel. Aangezien 8 maart dit jaar op een zondag valt, leek dit een uitgelezen kans om massaal naar Brussel te mobiliseren. Op die manier kunnen we een krachtig nationaal signaal geven: een sterke solidariteit met de strijd voor gelijkheid in de hele wereld en tegelijk maken we duidelijk dat de strijd ook in België nog niet gestreden is.

door Rebekka (Gent)

Toch denken we dat er ook in Gent nog steeds nood is aan een mars tegen seksisme. Equal Pay Day op zaterdag 14 maart bleek hier een perfecte datum voor en past binnen de “Fight For 14”-campagne van de socialistische vakbond ABVV. Equal Pay Day is een uitgelezen kans om syndicale strijd te verbinden aan vrouwenstrijd. Het is ook een perfecte gelegenheid om een concrete eis naar voren te schuiven die de ongelijkheid effectief aanpakt. Vorige jaren benadrukten we ook al concrete eisen zoals de uitbreiding van het aantal plaatsen in de Gentse kinderopvang. Nu ligt de nadruk op de eis van een minimumloon van 14 euro per uur.

Het loonverschil tussen mannen en vrouwen betekent dat een vrouw gemiddeld tot 14 maart 2020 moet werken om evenveel verdiend te hebben als een man in 2019. De loonkloof in België bedraagt nog steeds 20%. De oorzaak van dit significant verschil ligt enerzijds in een gemiddeld groter aandeel van vrouwelijke werknemers in vooral onvrijwillig deeltijdse arbeid. Zo werken 44% van de loontrekkende vrouwen deeltijds, tegenover 11% van de loontrekkende mannen. Slechts 8% geeft aan dit vrijwillig te doen. Anderzijds is een belangrijke oorzaak voor de loonkloof een lager aandeel in leidinggevende, beter betaalde functies en een groter aandeel in laagbetaalde sectoren zoals onderwijs, dienstencheques, zorg, …

Vrouwen kiezen gemiddeld meer voor beroepen in zorgende sectoren. Of de oorzaak hiervan in de ‘natuur’ van vrouwen zit, of dat het toch eerder een gevolg is van opvoeding verandert niets aan de kern van het probleem. Feit is immers dat de lonen in deze, door vrouwen gedomineerde, sectoren, ondanks het maatschappelijk nut, steevast lager zijn dan in pakweg de chemie, ICT, bij havenarbeiders, ingenieurs, bouw, … We willen vrouwen niet ontmoedigen om in sterk mannelijke sectoren te werken. Ook daar moeten gelijkheid en gelijke kansen worden afgedwongen. We vinden het vooral belangrijk dat de lonen in lager betaalde sectoren worden opgetrokken. Een hoger minimumloon, van 14 euro per uur of 2.300 euro bruto per maand, zou een goede eerste stap hierin zijn.

Zoals het ABVV stelt is een minimumloon van €14 per uur of €2300 bruto per maand noodzakelijk om een menswaardig leven te lijden. Het is een belangrijke eis om het groeiende verschijnsel van werkende armen terug te dringen. In België leeft 1 op 20 werkenden in armoede! Onder de laagste lonen zijn vrouwen oververtegenwoordigd: van de 10% werkenden met de laagste lonen zijn maar liefst 70% vrouwen. Financiële onafhankelijkheid is belangrijk voor vrouwen om onafhankelijk te zijn van hun partner. Het moet de mogelijkheid bieden om uit een, eventueel abusieve, relatie te stappen zonder tot armoede veroordeeld te worden. Het optrekken van de minimumlonen is een belangrijke feministische eis die vooral vrouwen in precaire omstandigheden een stap vooruit helpt.

Campagne ROSA vindt dat de strijd voor gelijkheid samen gevoerd moet worden. Een hoger minimumloon is een voorbeeld van een eis die vooral vrouwen vooruit helpt, maar ook voor mannen met lage lonen tot verbetering zou leiden. Verschillende feministische eisen die essentieel zijn om tot feitelijke gelijkheid te komen, zijn in wezen een stap vooruit voor alle werkenden. Zo zouden een uitbreiding van het vaderschapsverlof en arbeidsduurvermindering met behoud van loon en bijkomende aanwervingen betekenen dat beide partners meer tijd hebben voor het huishouden en de opvoeding, zodat deze taken beter verdeeld kunnen worden, voor zoverre ze niet gecollectiviseerd worden door een forse uitbreiding van openbare diensten. Enkel door als werkenden deze strijd samen te voeren kunnen we sociale verworvenheden afdwingen.

_____________________________________________________

De Mars tegen Seksisme gaat niet door!

Dit is helaas de enige verantwoorde keuze die we konden nemen. Wij keken samen met vele honderden werkenden en jongeren uit naar de 4e editie van de Mars tegen Seksisme. Het zou een topeditie worden. De Gentse Campagne ROSA werking had de voorbije weken een sterke campagne gevoerd die de strijd tegen seksisme koppelde aan de strijd voor een hoger minimumloon. Het laten samenvloeien van beide bewegingen was het recept voor een strijdbare betoging komende zaterdag en verdere initiatieven in die richting. De voorbije dagen nog kregen we veel enthousiaste reacties tijdens onze campagne momenten. De staking aan de UGent afgelopen maandag, 9 maart, was een heel sterk statement dat de strijd tegen seksisme vertaald kan en moet worden in de strijd rond heel concrete socio-economische eisen.

Als de overheid niet de nodige maatregelen wil nemen dan moeten wij onze verantwoordelijkheid nemen. Meer en meer wordt duidelijk dat de overheid aarzelt om te doen wat nodig is vanwege economische belangen. Korte termijn winsten staan vandaag in de weg van een gecoördineerd plan om de volksgezondheid centraal te plaatsen en de zwaksten zullen hiervoor de zwaarste prijs betalen. Het zijn de ouderen, mensen met voorafbestaande gezondheidsproblemen, maar ook iedereen die werkt in de sociale sector die zich het meest blootstellen aan besmetting. Zij moeten de best mogelijke bescherming krijgen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid en volgen het advies van de specialisten. We houden waar mogelijk afstand in een poging om de meest kwetsbaren te vrijwaren.

Campagne ROSA had heel wat ideeën en voorstellen die we zaterdag zouden voorleggen aan de manifestanten. Dat kunnen we vandaag niet doen. We roepen wel iedereen die zich wil inzetten in deze strijd om contact met ons op te nemen en lid te worden. We zullen van de komende weken gebruik maken om vooruit te plannen, onszelf te vormen, nieuwe acties en campagnes voor te bereiden.

Vandaar nog een belangrijke afspraak en engagement. We zullen de 4e Mars tegen Seksisme alsnog organiseren, maar het zal op 8 maart 2021 zijn ipv 14 maart 2020.

Bijkomende oproep

ROSA organiseert haar werking bewust zonder financiële middelen van de overheid, grote bedrijven of rijke sponsors. De hele werking van ROSA, onze acties en het materiaal dat daarvoor nodig is, wordt financieel gedragen door bijdragen van sympathisanten en leden. Voor de Mars werden ook heel wat investeringen gedaan die we hoopten te recupereren op de Mars zelf via de verkoop van stickers en badges. We lopen hierdoor 1.000 euro mis die we nodig hebben om onze werking verder te zetten. Wie ons wil helpen om dit gat in onze kas te dichten, kan storten op onze rekening:

Rekeningnummer van ROSA :
BE54 5230 8095 8497 (BIC: TRIOBEBB)
Vrije mededeling : « Steun ROSA + Naam + Voornaam »


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.