PRIDE is a PROTEST 2023

Geen Heteronormativiteit ; Diversiteit ; Stop De Wachtlijsten! Onmiddellijk Massale Publieke Investeringen In De Zorg! 17 mei - BRUGGE, Minnewaterpark - PRIDE IS EEN PROTEST. 20 mei 13:00- BRUSSEL, Centraal Station - BELGIAN PRIDE. 28 juni - GENT, Coyendanspark - PRIDE IS EEN PROTEST.

Diversiteit, geen heteronormativiteit!

Onze samenleving is heteronormatief, gelijkheid op papier verandert dat niet. Meer nog, vandaag wordt heteronormativiteit versterkt. Rechtse en conservatieve krachten zijn vurige verdedigers van het traditionele gezin en stereotiepe genderrollen. Zelf beslissen over je lichaam kan volgens hen niet: transgender personen zijn ‘gestoord’ en het recht op abortus zien ze als ‘tegennatuurlijk’. Deze partijen gebruiken LGTBQAI+ fobie, racisme en andere vormen van verdeeldheid zaaien om aandacht af te leiden van de echte verantwoordelijken voor de sociale problemen en de groeiende ongelijkheid. Poetin startte niet toevallig een nieuwe campagne tegen LGBTQIA+ personen op het moment dat hij riskeerde gezichtsverlies te lijden in Oekraïne. Die voortdurende campagne van hatespeech leidt tot meer fysiek en verbaal geweld. Dit is helaas nog steeds dagelijkse kost voor LGBTQIA+ personen.

Weg met de wachtlijsten!

Heteronormativiteit heeft een impact op ons mentaal welzijn. LGBTQIA+personen ervaren meer meer psychische problemen veroorzaakt door geweld, discriminatie, minderheidsstress, geen toegang vinden tot betaalbare en inclusieve hulpverlening etc. Soms wordt queerfobie ook geïnternaliseerd. De heteronormatieve maatschappij maakt ons ziek en de gezondheidszorg schiet te kort. Kijk maar naar de enorme wachtlijsten in de psychosociale hulpverlening of de transgenderzorg. Wanneer een trans persoon vandaag toegang tot mentale en/of medische zorg zoekt, moet die minimaal anderhalf jaar wachten! Massale investeringen zijn NU nodig, mentale zorg verdient meer middelen en redt levens!

Ruim 40% van de LGBTQIA+ jongeren in Vlaanderen voelt zich omwille van hun seksuele oriëntatie onveilig op school en 1/3 omwille van hun genderexpressie. LGBTQIA+ thema’s krijgen te weinig aandacht, zo ligt de focus in seksuele opvoeding op biologie en SOA’s. Elke leerling heeft recht op een brede vorming over genderidentiteit, consent en seksueel plezier! Het onderwijs kan een belangrijke rol spelen om heteronormativiteit te bevestigen of deze in vraag te stellen. Voor LGBTQIA+ inclusief onderwijs zijn in eerste instantie veel meer middelen nodig, voor scholing van leerkrachten en kleinere klassen. Er is meer zorgpersoneel nodig die de ruimte kunnen creëren voor dialoog en individuele begeleiding. Scholen worstelen in hun omgang met transgender jongeren. Een leerling aanspreken met de naam en voornaamwoorden waarmee die zich identificeert, is nog lang geen evidentie. Net zoals genderinclusieve toiletten. Meer publieke investeringen in het onderwijs zijn broodnodig om een veilig leerklimaat te creëren, en dit komt het personeel en alle leerlingen ten goede!

No rainbow capitalism!

Met symbolische maatregelen die niet veel geld kosten, zoals gekleurde zebrapaden, komen we er niet. Het zijn massale investeringen in gezondheidszorg en het onderwijs die echt een verschil kunnen maken.Al is dat natuurlijk onvoldoende, want een kapitalistische samenleving gebaseerd op extreme ongelijkheid zorgt voor een permanente voedingsbodem voor haat, geweld en rechtse ideeën. Bovendien zitten LGBTQIA+fobie en seksisme diepgeworteld in de patriarchale gezinsstructuur van het kapitalisme. Hierin wordt de vrouw vaak belast met onbetaalde zorg en huishoudelijk werk. Binaire genderrollen, waarin mannen o.a. geassocieerd worden met dominantie en vrouwen met een zorgende rol, houden het kapitalisme in stand. LGBTQIA+ personen dagen die rollenpatronen uit vooral wanneer men niet conformeert aan de norm of het nucleaire gezin.

Daarom blijft elke overwinning voor LGBTQIA+ personen tijdelijk en slaat de rechterzijde terug van zodra ze dit kan. , Zolang de wortels van LGBTQIA+ fobie en alle andere vormen van discriminatie niet aangepakt worden zullen we deze strijd moeten blijven voeren. Daarom linken wij de strijd tegen LGBTQIA+ fobie met de strijd voor een socialistisch alternatief. Een maatschappij waar de enorme rijkdommen en het maatschappelijk potentieel ten dienste staat van de noden en niet van de winsten. Sleutelsectoren zoals energie, farma, banken en gezondheidszorg moeten in eigendom van de gemeenschap en onder democratisch beheer van werkenden staan . Een wereld zonder ongelijkheid en LGBTQIA+ fobie is mogelijk! Daarvoor komen wij op straat!

Onze eisen op PRIDE (is a) PROTEST 2023:

  • Investeringen in sensibilisering en vorming, voor o.a degelijke lessen seksuele opvoeding op school en opleiding van zorgverleners
  • Gender inclusieve infrastructuur op elke school, zorginstelling en werkplek!
  • Investeringen in gezondheidszorg, zodat iedereen die lichamelijke of psychologische zorg nodig heeft die ontvangt zonder op een wachtlijst te staan.
  • Een transitie mag niet leiden tot armoede, alle transgenderzorg terugbetaald ook hulpmiddelen!
  • Investeringen in publieke diensten, huisvesting en degelijke jobs! Waar er tekorten zijn is er discriminatie op basis van geaardheid, genderidentiteit, huidskleur en uiterlijk.
  • Investeringen in opvanghuizen en sociale woningen om iedereen ook mensen op de vlucht een veilig onderdak te garanderen.
  • Breng de banken, de energie- en farmasector in publieke handen, daarmee financieren we de nodige investeringen!
  • Voor een samenleving ontdaan van elke vorm van uitbuiting, onderdrukking en discriminatie, voor een echt vrije samenleving ten dienste van de meerderheid, niet de winsten van een kleine minderheid!

Sluit aan bij Campagne ROSA

Wil je meehelpen om van de Pride Protest 2023 een groot succes te maken? Contacteer ons dan: info@campagnerosa.be of via sociale media!

Denk jij dat het dringend tijd is om een einde te maken aan seksistisch, LGBTQI+foob en racistisch geweld in al zijn vormen? Wil jij het probleem bij de wortel aanpakken? We strijden tegen een systeem dat gebaseerd is op ongelijkheid en uitbuiting, waarbij de samenleving draait rond de belangen van een kleine minderheid van ultra-rijken. Weg met het kapitalisme. Help mee deze strijd te voeren, word lid van Campagne ROSA!

7 tot 13 juli ‘23 – ROSA zomerkamp

“Let’s talk about revolution”

Vorig jaar kwamen 180 activisten van ROSA, ALS en LSP uit het hele land samen voor een week van discussie, uitwisseling van ervaringen en debat. Kom jij dit jaar ook? We ontvangen dit jaar uitzonderlijk veel internationale bezoeker van ISA (International Socialist Alternative) en ROSA International. Het doel: de wereld begrijpen om haar te veranderen. Tijdens het zomerkamp kan je kiezen tussen meer dan 100 workshops. Je beste voorbereiding voor het nieuwe actiejaar als ROSA-activist is deelnemen aan dit zomerkamp.


Dit artikel delen :

ROSA organiseert acties, evenementen en campagnes om te strijden tegen seksisme en het systeem die het onderhoudt : het kapitalisme.